FSA

Từ đây không phải là WEB của FSA.

Sau vài giấy bạn sẽ được tự động chuyển đến.
Nhấp vào 'Ở lại với FSA' nếu bạn không muốn rời khỏi trang web FSA.

C-Square Inc. No.00018 Director of Kanto Local Finance Bureau/Japan Payment Service Association No.00363